Instagram YouTube

News

September 13, 2023
Attendance Matters

En español abajo

Poniżej po polsku

باللغة العربية أدناه

 نیچے اردو میں

 

This information was sent to parents/guardians and students to help kick off the 2023-24 school year.

 

Dear Parents/Guardians and Students,

There is a simple way to increase your child’s success – make sure they attend class! National studies have shown that good attendance is highly related to academic success. Even missing an occasional class or school day can have an enormous negative impact on a student’s academic success.

Since the pandemic, attendance at Maine East, Maine South and Maine West have fallen to levels that are concerning. That is why this year we are working to reach a 95% attendance rate across all of our schools.

WHAT CAN PARENTS AND GUARDIANS DO?

Talk to your child about attending school and all classes. Missing just three classes in a semester means a student is below 95% attendance for that class.

Avoid dental/doctor appointments and extended trips when school is in session. Pulling a child out of school for regular dental or doctor appointments quickly adds up.

Keep track of your child’s attendance. Many parents and guardians are not aware of the number of absences for their child, and they can add up fast! Log in to Infinite Campus on a weekly basis to check (see screenshot and directions below). If you see a class with three or more absences, make sure your child has a clear plan to catch up and avoid missing more classes. Reach out to the teacher if you have questions.

To see your child’s attendance, go to the menu in the top left corner and select attendance. That section of Infinite Campus will show both the number of absences per course as well as overall absence number.

Screenshot 2023 09 13 at 2.16.51 PM

Don’t send your child to school sick. While attendance is important, for the safety of your child as well as others, students should not come to school with a fever or if they are contagious. Since we know students will likely get sick during the school year and miss classes, it becomes even more imperative that when they are healthy they attend class.

 

WHAT ARE THE SCHOOLS DOING?

We promise to stay in constant communication with families around any challenges or concerns with your child, including attendance. In addition, the schools have put in place supports and interventions to assist students who are not getting to class on a regular basis including calling home, doing home visits and providing strategies to students to help them increase their attendance. Please contact your child’s school if you have any concerns with attendance or other factors impacting your child’s education. We are here to support you and your child on their educational journey in high school.

We look forward to partnering with you to ensure students are in class every day so they can be successful in high school and beyond. Studies have shown that students who consistently attend class in high school are better prepared for college and the workforce.

Sincerely,

Dr. Ken Wallace, Superintendent

^^^^^^^^^^^

Estimados padres/tutores y estudiantes,

Existe una manera sencilla de aumentar el éxito de sus estudiantes – ¡asegúrese de que ellos asistan a clases! Estudios a nivel nacional han demostrado que la buena asistencia está altamente relacionada con el éxito académico. Incluso faltar a una clase esporádica o un día de escuela tiene una repercusión negativa enorme en el éxito académico del estudiante. 

Desde la pandemia, la asistencia en Maine East, Maine South y Maine West ha caído a niveles preocupantes. Por eso, este año estamos trabajando para alcanzar una tasa del 95 % de asistencia en todas nuestras escuelas.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y TUTORES? 

Hable con sus hijos sobre la asistencia a la escuela y a todas las clases. Faltar solamente a tres clases en un semestre significa que un estudiante está por debajo del 95 % de asistencia en esa clase.

Evite las citas para el dentista/doctor o los viajes prolongados cuando la escuela está impartiendo clases. Las ausencias por sacar a los niños de la escuela para citas regulares con el dentista o el médico pronto se acumulan rápidamente. 

Dele un seguimiento a la asistencia escolar de sus hijos. Muchos padres y tutores no están enterados de la cantidad de ausencias de sus hijos, ¡y estas pueden acumularse rápidamente! Inicie sesión en Infinite Campus semanalmente para comprobar (ver captura de pantalla e instrucciones a continuación). Si ve una clase con tres o más ausencias, asegúrese de que sus hijos tienen un plan explícito para ponerse al día y evitar perder más clases. Comuníquese con el maestro si tiene preguntas.

Screenshot 2023 09 13 at 2.16.51 PM

Para ver la asistencia de sus hijos, vaya al menú en la parte superior izquierda y seleccione Asistencia. Esa sección de Infinite Campus mostrará tanto el número de ausencias por curso como el número total de ausencias. 

No envíe a sus hijos a la escuela si están enfermos. Si bien la asistencia es importante, por una cuestión de seguridad tanto de sus hijos como de los demás, los estudiantes no deben venir a la escuela con fiebre o si tienen algo contagioso. Como sabemos que los estudiantes probablemente se enfermarán durante el año escolar y faltarán a clases, se vuelve aún más imperativo que cuando estén sanos asistan a las clases.

 

¿QUÉ HACEN LAS ESCUELAS?

Nos comprometemos a estar en comunicación constante con las familias respecto a cualquier desafío o inquietudes con sus hijos, incluyendo la asistencia. Además, las escuelas han puesto en marcha apoyos e intervenciones para ayudar a los estudiantes que no asisten con regularidad a las clases, lo que incluye llamar al hogar, hacer visitas domiciliarias y brindar estrategias a los estudiantes para ayudarles a aumentar su asistencia. Comuníquese con la escuela de su hijo(a) si tiene alguna inquietud con la asistencia u otros factores que afectan la educación de su hijo(a). Estamos aquí para respaldarle a usted y a sus hijos en su jornada educativa en la escuela secundaria. 

Esperamos contar con su colaboración para garantizar que los estudiantes asistan a las clases todos los días y así alcanzar éxitos en la escuela secundaria y en su futuro. Los estudios han demostrado que los estudiantes que asisten regularmente a clases en la escuela secundaria están mejor preparados para la universidad y el mundo laboral.

 Sinceramente,

Dr. Ken Wallace, Superintendente

^^^^^^^^^^^

Drodzy rodzice/opiekunowie i uczniowie 

Istnieje prosty sposób na zwiększenie sukcesu Waszego dziecka – upewnijcie się, że uczęszcza na zajęcia! Badania krajowe wykazały, że dobra frekwencja jest silnie związana z sukcesami w nauce. Nawet pominięcie lekcji lub dnia szkolnego od czasu do czasu może mieć ogromny negatywny wpływ na sukces akademicki ucznia.

Od czasu pandemii frekwencja w Maine East, Maine South i Maine West spadła do niepokojących poziomów. Dlatego w tym roku pracujemy nad osiągnięciem poziomu 95% frekwencji we wszystkich naszych szkołach. 

CO MOGĄ ZROBIĆ RODZICE I OPIEKUNOWIE?

Porozmawiajcie z dzieckiem o uczęszczaniu do szkoły i o wszystkich zajęciach. Opuszczenie tylko trzech zajęć w semestrze oznacza, że frekwencja ucznia spada poniżej 95% na tych zajęciach. 

Unikajcie wizyt u dentysty/lekarza i przedłużonych wyjazdów, gdy szkoła jest w trakcie sesji. Nieobecności spowodowane wyciąganiem dziecka ze szkoły na regularne wizyty u dentysty lub lekarza szybko się sumują.

Śledźcie frekwencję swojego dziecka. Wielu rodziców i opiekunów nie zdaje sobie sprawy z liczby nieobecności dziecka, które szybko się sumują! Co tydzień logujcie się do Infinite Campus, aby to sprawdzić (patrz zrzut ekranu i wskazówki poniżej). Jeśli widzicie zajęcia z co najmniej trzema nieobecnościami, upewnijcie się, że Wasze dziecko ma jasny plan nadrabiania zaległości i unikania nieobecności na kolejnych zajęciach. Jeśli macie pytania, skontaktujcie się z nauczycielem.

Screenshot 2023 09 13 at 2.16.51 PM

Aby zobaczyć frekwencję swojego dziecka, przejdźcie do menu w lewym górnym rogu i wybierzcie frekwencję. Ta sekcja Infinite Campus pokaże zarówno liczbę nieobecności na poszczególnych kursach, jak i ogólną liczbę nieobecności. 

Nie wysyłajcie dziecka do szkoły, gdy jest chore. Chociaż obecność jest ważna, dla bezpieczeństwa Waszego dziecka, a także innych osób, uczniowie nie powinni przychodzić do szkoły z gorączką lub jeśli zarażają. Ponieważ wiemy, że uczniowie prawdopodobnie zachorują w ciągu roku szkolnego i opuszczą zajęcia, jeszcze bardziej konieczne staje się, aby uczęszczali na zajęcia, kiedy są zdrowi.

 

CO ROBIĄ SZKOŁY?

Obiecujemy pozostawać w stałej komunikacji z rodzinami w związku z wszelkimi wyzwaniami lub obawami związanymi z Waszym dzieckiem, w tym związanymi z frekwencją. Ponadto szkoły wprowadziły wsparcie i interwencje, aby pomóc uczniom, którzy nie przychodzą na zajęcia regularnie, w tym dzwoniąc do domu, przeprowadzając wizyty domowe i oferując strategie dla uczniów, aby pomóc im zwiększyć frekwencję. Jeśli macie jakiekolwiek obawy dotyczące obecności lub innych czynników wpływających na edukację swojego dziecka, skontaktujcie się ze szkołą swojego dziecka. Jesteśmy tutaj, aby wspierać Was i Wasze dziecko w ich podróży edukacyjnej w szkole średniej.

Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Wami, aby upewnić się, że uczniowie są na zajęciach każdego dnia, aby mogli odnieść sukces w szkole średniej i poza nią. Badania wykazały, że uczniowie, którzy konsekwentnie uczęszczają na zajęcia w szkole średniej, są lepiej przygotowani do studiów i pracy.

Z poważaniem, 

Dr. Ken Wallace, Kurator oświaty

^^^^^^^^^^^

أعزائي أولياء أمور/الأوصياء والطلاب، 

توجد طريقة سهلة وبسيطة لتعزيز نجاح الطالب، وتتمثَّل في ضمان الحرص على حضور الحصص الدراسية! لقد أظهرت الدراسات الوطنية أن الحضور الجيد المنتظم إلى المدرسة يرتبط بدرجة كبيرة بالنجاح الأكاديمي. كما أن تفويت الحصص العارضة أو غياب يوم عن المدرسة يؤثِّر بشكل سلبي كبير على النجاح الأكاديمي للطالب.

ومنذ فترة الجائحة، انخفض مستوى حضور الطلاب إلى مدارس مين إيست ومين ساوث ومين ويست إلى مستويات مثيرة للقلق. وهذا السبب الذي دفعنا إلى الحرص على الوصول إلى نسبة حضور تبلغ 95% هذا العام في كل المدارس لدينا. 

ما الذي يمكن لأولياء الأمور والأوصياء فعله؟

احرص على التحدث مع الطالب حول الذهاب إلى المدرسة وحضور الحصص المدرسية. إذ إن تفويت ثلاث حصص دراسية في الفصل الدراسي الواحد يعني أن الطالب حقق أقل من 95% من حضور الحصص الدراسية. 

احرص على تفادي تحديد مواعيد فحص الأسنان/زيارة الطبيب والرحلات ذات الفترات المطولة وقت انعقاد الدراسة إذ إن سحب الطالب من المدرسة لمواعيد الفحص المنتظم للأسنان أو زيارة الطبيب يتراكم سريعًا.

احرص على الاحتفاظ بسجل لتتبع حضور الطالب للمدرسة. لا يعلم الكثير من أولياء الأمور والأوصياء بعدد مرات الغياب الخاصة بالطالب، وأنها قد تتراكم سريعًا! سجِّل الدخول إلى Infinite Campus أسبوعيًا للتحقق (انظر لقطة الشاشة والتوجيهات أدناه). إذا رأيت حصة تحتوي على غياب ثلاث مرات أو أكثر، فاحرص على أن يكون للطالب خطة واضحة للحاق بالحصص وتفادي تفويت المزيد من الحصص الدراسية. تواصل مع المعلم إذا كانت لديك أسئلة.

Screenshot 2023 09 13 at 2.16.51 PM

لرؤية حضور الطالب، انتقل إلى القائمة في الزاوية اليسرى العلوية وحدد الحضور. يعرض هذا القسم من Infinite Campus عدد مرات الغياب في المقرر الدراسي علاوةً على عدد الغياب الكلي على السواء. 

لا يجوز إرسال الطالب إلى المدرسة حال مرضه. مع أن الحضور مهم، ولكن لسلامة الطالب والآخرين أيضًا، لا يجوز للطلاب الحضور إلى المدرسة مصابين بالحمى أو إذا كانوا مصابين بالأمراض المُعدية. ولأننا نعلم أن الطلاب قد يصيبهم المرض على الأرجح خلال العام الدراسي، ويفوتون الحصص، يصبح حضورهم الحصص الدراسية أشد إلزامًا في حال صحتهم وسلامتهم.

ما الذي تفعله المدارس؟ 

نعدكم باستمرار التواصل مع العائلات بشأن أي تحديات أو مشكلات تطرأ مما يتعلق بالطالب، بما يشمل الحضور. وبالإضافة إلى ما سبق، قد وفرت المدارس وسائل الدعم والتدخل لمساعدة الطلاب الذين لا يحضرون الحصص بانتظام، بما في ذلك الاتصال بالمنزل، إجراء الزيارات المنزلية، وتوفير الإستراتيجيات للطلاب لمساعدتهم على زيادة معدل الحضور. يُرجى التواصل مع مدرسة الطالب إذا كانت لديكم مشكلات بشأن الحضور أو أي عوامل أخرى تؤثر على تعليم الطالب. نحن معكم دائمًا لتوفير الدعم لكم وللطلاب في رحلتهم الدراسية في المدرسة الثانوية. 

نتطلَّع إلى مشاركتكم لضمان حضور الطالب الحصص كل يوم وبذلك يمكنهم تحقيق النجاح في المدرسة الثانوية وما بعدها من مراحل. لقد أظهرت الدراسات أن الطلاب الذين يحضرون الحصص الدراسية باستمرار في المدرسة الثانوية يكونون أفضل استعدادًا للانضمام للجامعة والقوة العاملة.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Dr. Ken Wallace، المشرف

ہسپانوی، پولش، آشوری اور اردو میں ترجمہ؛ 

^^^^^^^^^^^

مقصد – 8 ستمبر. کو پر بھیجنا

موضوع: حاضری اہم ہے

معزز والدین/محافظین اور طلباء

آپ کے بچے کی کامیابی میں اضافہ کرنے کا ایک آسان طریقہ – اس کے کلاس میں حاضر کو یقینی بنائیں! قومی مطالعات نے ثابت کیا ہے کہ اچھی حاضری تعلیمی کامیابی سے بہت مضبوطی سے جڑی ہوی ہے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھار کلاس یا اسکول سے غائب ہونا بھی طالب علم کی تعلیمی کامیابی پر بہت زیادہ منفی اثر ڈال سکتا ہے۔

کرونا ویرس کے بعد سے، مائن ایسٹ، مائن ساؤتھ اور مائن ویسٹ میں حاضری بہت نیچھے سطح تک گر گئی ہے جو قابل تشویش ہے۔ اسی لیے اس سال ہم اپنے تمام اسکولوں میں حاضری کی شرح 95% تک پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

والدین اور سرپرست کیا کر سکتے ہیں؟

اپنے بچے سے اسکول جانے اور تمام کلاسوں کے بارے میں بات کریں۔ ایک سمسٹر میں صرف تین کلاسز غائب ہونے کا مطلب ہے کہ ایک طالب علم کا اس کلاس میں حاضری 95% سے کم ہے۔

جب اسکول سیشن میں ہو تو ڈینٹل/ڈاکٹر کی ملاقاتوں اور توسیعی دوروں سے گریز کریں۔ کسی بچے کو دانتوں کا ڈاکٹر یا کسی اور ڈاکٹر کی باقاعدہ ملاقاتوں کے لیے سکول سے غیر حاظر کرنا جلدی جلدی بڑھ جاتا ہے۔

اپنے بچے کی حاضری پر نظر رکھیں۔ بہت سے والدین اور سرپرست اپنے بچے کی غیر حاضریوں کی تعداد سے واقف نہیں ہوتے، اور وہ تیزی سے غیر حاضری میں اضافہ کر سکتے ہیں! چیک کرنے کے لیے ہفتہ وار بنیادوں پر Infinite Campus میں لاگ ان کریں (ذیل میں اسکرین شاٹ اور ہدایات دیکھیں)۔ اگر آپ کو ایک کلاس نظر آتی ہے جس میں تین یا اس سے زیادہ غیر حاضری ہوتی ہے، تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے کے پاس ایک واضح منصوبہ ہے کہ وہ حاضری دے اور مزید کلاسوں کی عدم حاضریوں سے بچیں۔ اگر آپ کوئ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو استاد سے رابطہ کریں۔

اپنے بچے کی حاضری دیکھنے کے لیے، اوپر بائیں کونے میں مینو پر جائیں اور حاضری کو منتخب کریں۔ Infinite Campus کا وہ سیکشن فی کورس غیر حاضریوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ مجموعی غیر حاضری کی تعداد بھی دکھائے گا۔ 

Screenshot 2023 09 13 at 2.16.51 PM

اپنے بچے کو بیمار ہونے پر اسکول نہ بھیجیں۔ اگر چہ حاضری اہم ہے، آپ کے بچے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی حفاظت کے لیے، طلبا کو بخار کے ساتھ یا اگر وہ وبای امراض کا شکار ہو تو اسکول نہیں آنا چاہیے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ طالب علم ممکنہ طور پر تعلیمی سال کے دوران بیمار ہو سکتا ہے اور اس بنا پر کلاسوں سے غیر حاضر ہو جائیں گے، اس لیے یہ اور بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ صحتمند ہوں تو وہ کلاس میں شرکت کریں۔

اسکولیں کیا کر رہے ہیں؟ 

ہم آپ کے بچے کے ساتھ حاضری سمیت کسی بھی چیلنج یا خدشات کے بارے میں خاندانوں کے ساتھ مستقل رابطے میں رہنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اسکولوں نے ایسے طلبا کی مدد کے لیے مدد اور مداخلتیں رکھے ہیں جو باقاعدگی سے کلاس میں نہیں جا رہے ہیں، بشمول گھر پر کال کرنا، گھر کا دورہ کرنا اور طلباء کو ان کی حاضری بڑھانے میں مدد کرنے کے لیے حکمت عملی فراہم کرنا ہیں۔ اگر آپ کو حاضری یا آپ کے بچے کی تعلیم کو متاثر کرنے والے دیگر عوامل سے متعلق کوئی تشویش ہے تو براہ کرم اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں۔ ہم آپ اور آپ کے بچے کے ہائی اسکول میں تعلیمی سفر میں مدد کرنے کے لیے کے ساتھ موجود ہیں۔

ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے ساتھ شراکت کے منتظر ہیں کہ طلباء ہر روز کلاس میں ہوں تاکہ وہ ہائی اسکول اور اس سے آگے کامیاب ہو سکیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو طلباء مسلسل ہائی اسکول میں کلاس میں جاتے ہیں وہ کالج اور افرادی قوت کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں۔ 

آپ کا مخلص، 

ڈاکٹر کین والیس، سپرنٹنڈنٹ